emam hosein (8)

 • محــــرم و صفــــر است کـه اســلام را زنـده نگـــه داشته است . امـام خمینـــی (ره)
 • کسى که قبر حسین(ع) را زیارت نکند پس ازخیر کثیر محروم مانده و ازعمرش یک سال کسر مى ‏شود .
 • هـرکسى هنگام یادمــا اشک از چشمانش جارى شود خــدا آتش را برصورت او حـرام مى‏ کند. امام صادق(ع)
 • براى هــر چیزى ثوابى معین است جـز اشکى که براى ما ریخته مى ‏شودکه ثواب آن با خـــداست . امام صادق(ع)
 • امام حسـین (ع) دائمــاً به زوّار و گــریه کنندگان و اقــامه کنندگان عـــزایش نظــر (رحمت) دارد .
 • هـــرگــاه گـــریه کنندگان برحســـینم داخــــل بهشت شــوند، من هــم داخـل بهشت می‏شوم . حضرت زهـــرا
 • هـرکس کــه امـام حسـین (علیه السلام) را در روز عــاشـوار زیارت کـــند بهشـت بر او واجب مـــی شـود .
 • هر کس دوست دارد روز قیـامت ، بـرسـر سفــره ‏هاى نور بنشیند باید از زائــران امـــام حسـین (ع) باشد .
 • به راسـتى که خـدا کـــربلا را حـــرم امــن و با برکت قـــرار داد پیش از آنکه مکه را حــرم قرار دهد .
 • اگــرمـــردم می دانستند کــه چـه فضیلتى در زیارت مــرقـد امـام حسـین(ع) است از شـوق زیارت میمردند .
 • حســین، میــزان سنجش صــداقت آدمی است وقبــ